WASTen

WASTen Centrum expertů

Váš kompas v moři odpadů…

Charakteristika

Centrum expertů je konzultační systém klastru WASTen, z.s. v oblasti odpadového hospodářství.

Špičkoví experti klastru Vám poskytnou své znalosti a cenné rady v oblasti oběhového hospodářství, materiálového i energetického využití odpadů.

Naleznete zde:
Špičkové know how, zahraniční zkušenosti, výsledky moderního výzkumu…

Získáte přehled o:
Ověřených a bezpečných technologiích, moderních trendech využití odpadů, levných a dostupných možnostech financování investic

Popis služeb

Online dotazy
Konzultace a řešení jednoduchých, jasně definovaných problémů je možné prostřednictvím online dotazů přes rozhraní systému Centra expertů. Služba Online dotazy je zdarma.

Osobní konzultace
Složitější nebo specifické problémy je možné řešit osobní konzultací s expertem klastru. Prostřednictvím rozhraní Centra expertů je možné dohodnout osobní konzultaci, která již může být zpoplatněna. Cena za osobní konzultaci závisí na dohodě s expertem klastru.

Komplexní služby
Špičkoví experti klastru vypracují odborné studie a analýzy týkající se odpadové problematiky nebo Vám v tomto směru poskytnou své poradenství.

Měření, testování a ověřování
Zpracování vzorků, zakázkové měření, testování, pronájem specializovaného měření v oblasti odpadového hospodářství. To vše na nejvyšší odborné úrovni.

Smluvní výzkum
Provedení odborného výzkumu a vypracování souhrnné výzkumné zprávy. Souhrnnou výzkumnou zprávou se rozumí zpráva pro objednavatele výzkumu, která shrnuje výsledky řešení „projektu“.

Vybrané odpovědi našich expertů

Pro více vybraných odpovědí klikněte prosím zde

Je možné využít úvěr od ČMZRB, a.s. na nákup technologie na energetické využití odpadů?
Financování investic v oblasti odpadového hospodářství

Malý a střední podnik může při pořízení technologie na energetické využití odpadů využít zvýhodněný bezúročný úvěr od ČMZRB, a.s. v rámci programu Expanze. Výše úvěru je 45% způsobilých výdajů na technologii a je omezena částkou 45 mil. Kč na 1 projekt. Splatnost úvěru může být až 10 let. Projekt musí být realizován mimo Prahu.

Má soudní znalec právo se vyjadřovat nejen k „technickým“ aspektům sporného problému, ale i k právní kvalifikaci?
Právní vztahy v oblastech nakládání s odpady, vodního hospodářství a ekologických zátěží

Zákon o znalcích a tlumočnících o tomto problému nehovoří. Z toho plyne, že je věcí správního orgánu či soudu, aby věc sám zvážil a takový posudek jako nepatřičný, či některou jeho část, odmítl, tedy pro své rozhodování nepoužil. Oddělit technické aspekty a jejich začlenění do právního řádu je však někdy, například u odpadů, prakticky nemožné.

Patří depolymerace do oblasti termických rozkladů?
Termický rozklad a termická depolymerizace materiálů

Ano, depolymerizace je jednou z oblastí termického rozkladu, v tomto případě polymerů, kde působíme teplem bez přístupu kyslíku na polymer, až dosáhneme meze jeho termické stability a nastane proces depolymerizace. Dlouhý řetězec lineární, rozvětvený, anebo zasíťovaný se vlivem tepla začíná rozpadat za vzniku monomerů. Důsledkem rozpadu vznikají dvě nově získané frakce pevná a aerosolová. Z aerosolové frakce se pak na speciálním zařízení odděluje kapalný podíl a zbývá čistý procesní plyn.