WASTen

WASTen Centrum expertů

Váš kompas v moři odpadů…

Charakteristika

Centrum expertů je konzultační systém klastru WASTen, z.s. v oblasti odpadového hospodářství.

Špičkoví experti klastru Vám poskytnou své znalosti a cenné rady v oblasti oběhového hospodářství, materiálového i energetického využití odpadů.

Naleznete zde:
Špičkové know how, zahraniční zkušenosti, výsledky moderního výzkumu…

Získáte přehled o:
Ověřených a bezpečných technologiích, moderních trendech využití odpadů, levných a dostupných možnostech financování investic

Popis služeb

Online dotazy
Konzultace a řešení jednoduchých, jasně definovaných problémů je možné prostřednictvím online dotazů přes rozhraní systému Centra expertů. Služba Online dotazy je zdarma.

Osobní konzultace
Složitější nebo specifické problémy je možné řešit osobní konzultací s expertem klastru. Prostřednictvím rozhraní Centra expertů je možné dohodnout osobní konzultaci, která již může být zpoplatněna. Cena za osobní konzultaci závisí na dohodě s expertem klastru.

Komplexní služby
Špičkoví experti klastru vypracují odborné studie a analýzy týkající se odpadové problematiky nebo Vám v tomto směru poskytnou své poradenství.

Měření, testování a ověřování
Zpracování vzorků, zakázkové měření, testování, pronájem specializovaného měření v oblasti odpadového hospodářství. To vše na nejvyšší odborné úrovni.

Smluvní výzkum
Provedení odborného výzkumu a vypracování souhrnné výzkumné zprávy. Souhrnnou výzkumnou zprávou se rozumí zpráva pro objednavatele výzkumu, která shrnuje výsledky řešení „projektu“.

Vybrané odpovědi našich expertů

Pro více vybraných odpovědí klikněte prosím zde

Můžou kompostovat i restaurace?
Nakládání s gastroodpady

Ano, existují dnes i moderní kompostovací zařízení, které umí hygienizovat a zpracovat i gastroodpad. Kompostovat lze i v „paneláku“ a je to ideální cesta i pro edukaci dětí, nemusí být odpad odpadem, ale lze s ním dále pracovat.

Jsou studie LCA vytvářeny podle nějakého předpisu?
Posuzování životního cyklu

Ano studie LCA se sestavují dle ČSN ISO 14040 či v případě environmentálního prohlášení o produktu dle ČSN ISO 14025 nebo dle relevantního PCR (Product category rules).

Má prvoinstanční vodohospodářský orgán, obvykle odbor životního prostředí pověřeného městského úřadu (přenesená působnost), povinnost odborně vstupovat do tvorby kanalizačního řádu veřejné kanalizace.
Právní vztahy v oblastech nakládání s odpady, vodního hospodářství a ekologických zátěží

Ano, takovou povinnost má, protože je tím správním orgánem, který tento řád (obvykle jako přílohu k povolení vypouštění odpadních vod do vodoteče) schvaluje a nelze podrobnosti KŘ nechat jen na provozovateli kanalizačního systému. Bohužel se toto velmi často neděje.