WASTen

WASTen Centrum expertů

Váš kompas v moři odpadů…

Charakteristika

Centrum expertů je konzultační systém klastru WASTen, z.s. v oblasti odpadového hospodářství.

Špičkoví experti klastru Vám poskytnou své znalosti a cenné rady v oblasti oběhového hospodářství, materiálového i energetického využití odpadů.

Naleznete zde:
Špičkové know how, zahraniční zkušenosti, výsledky moderního výzkumu…

Získáte přehled o:
Ověřených a bezpečných technologiích, moderních trendech využití odpadů, levných a dostupných možnostech financování investic

Popis služeb

Online dotazy
Konzultace a řešení jednoduchých, jasně definovaných problémů je možné prostřednictvím online dotazů přes rozhraní systému Centra expertů. Služba Online dotazy je zdarma.

Osobní konzultace
Složitější nebo specifické problémy je možné řešit osobní konzultací s expertem klastru. Prostřednictvím rozhraní Centra expertů je možné dohodnout osobní konzultaci, která již může být zpoplatněna. Cena za osobní konzultaci závisí na dohodě s expertem klastru.

Komplexní služby
Špičkoví experti klastru vypracují odborné studie a analýzy týkající se odpadové problematiky nebo Vám v tomto směru poskytnou své poradenství.

Měření, testování a ověřování
Zpracování vzorků, zakázkové měření, testování, pronájem specializovaného měření v oblasti odpadového hospodářství. To vše na nejvyšší odborné úrovni.

Smluvní výzkum
Provedení odborného výzkumu a vypracování souhrnné výzkumné zprávy. Souhrnnou výzkumnou zprávou se rozumí zpráva pro objednavatele výzkumu, která shrnuje výsledky řešení „projektu“.

Vybrané odpovědi našich expertů

Pro více vybraných odpovědí klikněte prosím zde

Jaké technologie se nejčastěji používají pro spalování kalů?
Energetika a energetické využití odpadů

Jsou to fluidní kotel a paro-generátory přednostně se stacionární fluidní vrstvou.

Poznám podle LCA, jestli je lepší materiál recyklovat nebo energeticky využít?
Posuzování životního cyklu

Ano, pomocí LCA lze určit, zda environmentální dopady emisí ze spálení a naopak emise, kterým jsme předešli díky energetickému využití odpadu, mají větší environmentální dopady než-li recyklace a následné materiálové využití.

Patří depolymerace do oblasti termických rozkladů?
Termický rozklad a termická depolymerizace materiálů

Ano, depolymerizace je jednou z oblastí termického rozkladu, v tomto případě polymerů, kde působíme teplem bez přístupu kyslíku na polymer, až dosáhneme meze jeho termické stability a nastane proces depolymerizace. Dlouhý řetězec lineární, rozvětvený, anebo zasíťovaný se vlivem tepla začíná rozpadat za vzniku monomerů. Důsledkem rozpadu vznikají dvě nově získané frakce pevná a aerosolová. Z aerosolové frakce se pak na speciálním zařízení odděluje kapalný podíl a zbývá čistý procesní plyn.