WASTen

Vybrané odpovědi našich expertů

Existují metody na vyhodnocení efektivity investic do veřejně prospěšných projektů, které nemají velké finanční výnosy, ale přinášejí významný společenský prospěch?
Financování investic v oblasti odpadového hospodářství

Veřejně prospěšné projekty je možné vyhodnotit metodou CBA (Cost Benefit Analysis – Analýza nákladů a přínosů), která se používá v případech, kdy potřebujeme zohlednit širší společenský prospěch projektu a musíme vyhodnotit nefinanční přínosy projektu. Metoda CBA se používá obvykle pro hodnocení efektivity projektů do životního prostředí, vědy a výzkumu nebo do vzdělávání.

Podstatou metody je vyhodnocení společenských dopadů projektu, např. dopadů na životní prostředí nebo sociálních dopadů. Socioekonomické dopady se převedou do finančního vyjádření a potom je možné pro hodnocení investice použít standardní metody finanční analýzy – čistou současnou hodnotu a vnitřní výnosové procento. Klíčovým krokem pro přesné vyhodnocení efektivity investice je správné finanční vyjádření každého socioekonomického dopadu, které může být subjektivní.

Může získat investor dotační podporu na projekt termické depolymerizace a jaká je maximální výše podpory?
Financování investic v oblasti odpadového hospodářství

Dotační podpora na projekt termické depolymerizace komunálního odpadu je možná z OP Životní prostředí, prioritní osa 3, specifická cíl 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.

Podpora termické depolymerizace průmyslového odpadu je možná z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Nízkouhlíkové technologie.

V obou případech je podpora poskytována ve výši max. 45% způsobilých výdajů pro malý podnik, 35% pro střední podnik a 25% pro velký podnik. Podpořený projekt musí být realizován mimo Prahu a příjemce podpory nesmí mít předmět činnosti v energetice (výroba a distribuce energie).

Je možné využít úvěr od ČMZRB, a.s. na nákup technologie na energetické využití odpadů?
Financování investic v oblasti odpadového hospodářství

Malý a střední podnik může při pořízení technologie na energetické využití odpadů využít zvýhodněný bezúročný úvěr od ČMZRB, a.s. v rámci programu Expanze. Výše úvěru je 45% způsobilých výdajů na technologii a je omezena částkou 45 mil. Kč na 1 projekt. Splatnost úvěru může být až 10 let. Projekt musí být realizován mimo Prahu.

Jsou studie LCA vytvářeny podle nějakého předpisu?
Posuzování životního cyklu

Ano studie LCA se sestavují dle ČSN ISO 14040 či v případě environmentálního prohlášení o produktu dle ČSN ISO 14025 nebo dle relevantního PCR (Product category rules).

Poznám podle LCA, jestli je lepší materiál recyklovat nebo energeticky využít?
Posuzování životního cyklu

Ano, pomocí LCA lze určit, zda environmentální dopady emisí ze spálení a naopak emise, kterým jsme předešli díky energetickému využití odpadu, mají větší environmentální dopady než-li recyklace a následné materiálové využití.

Lze LCA použít pro komunikaci se zákazníky či pro marketing?
Posuzování životního cyklu

Ano, výstupy z LCA se často používají pro reporting, například dle standardu GRI, pro vypracování zpráv třetí strany, EPD. Je to vhodný nástroj podpory konkurenceschopnosti. Řada podniků LCA či EPD používají jako podmínku volby dodavatele.

Jaké technologie se nejčastěji používají pro spalování kalů?
Energetika a energetické využití odpadů

Jsou to fluidní kotel a paro-generátory přednostně se stacionární fluidní vrstvou.

V jakých státech se čistírenské kaly dominantně termicky využívají?
Energetika a energetické využití odpadů

Holandsko, Švýcarsko, Německo, Rakousko a Slovinsko.

Patří mezi termické využití kalů i pyrolýza?
Energetika a energetické využití odpadů

Ano, např. v Německu jsou provozovány dvě technologie od firmy Pyreg na materiálové a energetické využití kalů. (ZWECKVERBAND ABWASSERBESEITIGUNG LINZ-UNKEL Umístění: Unkel. Uvedení do provozu: 2015. a ENTSORGUNGSEVERBAND SAAR (EVS) Umístění: Homburg. Uvedení do provozu: 2016.)

Patří depolymerace do oblasti termických rozkladů?
Termický rozklad a termická depolymerizace materiálů

Ano, depolymerizace je jednou z oblastí termického rozkladu, v tomto případě polymerů, kde působíme teplem bez přístupu kyslíku na polymer, až dosáhneme meze jeho termické stability a nastane proces depolymerizace. Dlouhý řetězec lineární, rozvětvený, anebo zasíťovaný se vlivem tepla začíná rozpadat za vzniku monomerů. Důsledkem rozpadu vznikají dvě nově získané frakce pevná a aerosolová. Z aerosolové frakce se pak na speciálním zařízení odděluje kapalný podíl a zbývá čistý procesní plyn.

Je pravda, že kapalná frakce je okamžitě využitelná jako palivo, nebo jako topný olej?
Termický rozklad a termická depolymerizace materiálů

U kapalné frakce záleží na materiálu, který termicky rozkládáme. Ale všeobecně lze říci, že tyto se kapalná frakce před použitím jako palivo musí podrobit minimálně základní úpravě a to jednak filtraci, odstranění vody, eventuálně odstranění nevhodných sloučenin. Např. síry, těžkých kovů a podobně.

Kde je možné objednat si laboratorní zkoušky předmětného materiálu k posouzení jeho vhodnosti k termickému rozkladu?
Termický rozklad a termická depolymerizace materiálů

Tyto služby provádí ve svých laboratořích společnost ENRESS s.r.o. (viz webové stránky enress.eu).

Jaká je obsluha zařízení na termický rozklad?
Termický rozklad a termická depolymerizace materiálů

Zařízení na termický rozklad je řízeno zpravidla z velínu automaticky za dohledu jedné osoby. Řídicí systém je plně automatický, sleduje několik desítek veličin a v případě jakékoli anomálie, je systém uveden do havarijní činnosti a automaticky se vypne.

Navrhujete kromě nových technologických řešení také vylepšení stávajících průmyslových řešení?
Inovativní sanační technologie a environmentální analýza

Ano, v rámci studií lze posoudit stávající technologie např, z hlediska možností úspory / recyklace vody a dalších surovin. Mohou tak vzniknout na míru připravená technologická řešení přinášející úspory surovin a energií.

Lze navržené technologické řešení využít i v oblasti PR?
Inovativní sanační technologie a environmentální analýza

Ano, v dnešní době je úspora materiálů a energií a odpovědný přístup k životnímu prostředí čím dál důležitější, firmy tak mohou prezentovat, že aktivně vyhledávají a realizují projekty přínosné pro životní prostředí.

Lze na základě měření doporučit nápravná opatření na kontaminované lokalitě?
Inovativní sanační technologie a environmentální analýza

Ano, na základě rozložení koncentrací kontaminantů ve sledovaných matricích životního prostředí, posouzení expozičních scénářů a legislativních limitů lze zodpovědět, zda pobyt na dané lokalitě nebo určitý způsob využití lokality ohrožuje zdraví obyvatel a navrhnout nápravná opatření.

Je povinen úředník ve správním řízení respektovat znalecký posudek, dodaný jedním z účastníků tohoto řízení pro prosazení svých zájmů?
Právní vztahy v oblastech nakládání s odpady, vodního hospodářství a ekologických zátěží

Jeho povinností to není, ale pokud posudek odmítne, či odmítne jeho část, je povinen takový postup kvalitně zdůvodnit. V opačném případě nekoná ve smyslu/duchu správního řádu.

Má soudní znalec právo se vyjadřovat nejen k „technickým“ aspektům sporného problému, ale i k právní kvalifikaci?
Právní vztahy v oblastech nakládání s odpady, vodního hospodářství a ekologických zátěží

Zákon o znalcích a tlumočnících o tomto problému nehovoří. Z toho plyne, že je věcí správního orgánu či soudu, aby věc sám zvážil a takový posudek jako nepatřičný, či některou jeho část, odmítl, tedy pro své rozhodování nepoužil. Oddělit technické aspekty a jejich začlenění do právního řádu je však někdy, například u odpadů, prakticky nemožné.

Má prvoinstanční vodohospodářský orgán, obvykle odbor životního prostředí pověřeného městského úřadu (přenesená působnost), povinnost odborně vstupovat do tvorby kanalizačního řádu veřejné kanalizace.
Právní vztahy v oblastech nakládání s odpady, vodního hospodářství a ekologických zátěží

Ano, takovou povinnost má, protože je tím správním orgánem, který tento řád (obvykle jako přílohu k povolení vypouštění odpadních vod do vodoteče) schvaluje a nelze podrobnosti KŘ nechat jen na provozovateli kanalizačního systému. Bohužel se toto velmi často neděje.

Kde v současnosti „končí“ potravinové odpady ze stravoven a domácností? Jaké jsou možnosti pro jejich zpracování?
Nakládání s gastroodpady

Především je nutné rozdělit potravinové odpady na odpady rostlinného a živočišného původu. Jako základ všeho dalšího využití vzniklého odpadu je jeho správné vytřídění. Odpady rostlinného původu lze kompostovat a z domácností jsou ideálně předávány v bio-odpadu. Pokud tato možnost není a občané nekompostují sami v domácnosti, odpad končí ve sběrných nádobách na směsný komunální odpad, podobně jako gastroodpad. Ten poté v lepším případě končí na spalovně, v horším na skládce. Pro firmy (restaurace, stravovací zařízení) je zákonná povinnost tyto odpady shromažďovat a předávat oprávněným osobám ke zpracování. Tyto vytříděné odpady jsou zpracovány v bioplynových stanicích nebo na kompostárně.

Můžou kompostovat i restaurace?
Nakládání s gastroodpady

Ano, existují dnes i moderní kompostovací zařízení, které umí hygienizovat a zpracovat i gastroodpad. Kompostovat lze i v „paneláku“ a je to ideální cesta i pro edukaci dětí, nemusí být odpad odpadem, ale lze s ním dále pracovat.

Co je pro potravinové odpady nejdůležitější?
Nakládání s gastroodpady

Ideálně, aby vůbec nevznikly. Jsou různé cesty, jak předcházet plýtvání potravin - zpracování a skladování potravin optimálním způsobem, neodlučitelná role balení potravin, darování potravinových přebytků apod. A také smysluplné nakupování – při stravování, které je sezónní a lokální také předcházíme potravinovým ztrátám ze zbytečné přepravy a ztrátám z manipulace při skladování.