WASTen

Doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. (VŠCHT Praha)

Odborná praxe: docent VŠCHT Praha, atestovaný vědecký pracovník ÚCHP AV ČR, v.v.i., Česká asociace pro pyrolýzu a zplyňování – předseda, CHISA – člen vědeckého výboru, Evropské sdružení pro chemické a molekulární vědy (EuCheMS), pracovní skupina pro chemii a energetiku.

Zaměření: Energetika, teplárenství, odpadové hospodářství, spalování, zplyňování, pyrolýza, čištění plynu, čištění spalin, fluidní technologie, analytika tuhých paliv, biopaliv a odpadů, dávkovaní pevných materiálů, doprava sypkých hmot, reakce plyn-tuhá látka a reaktory plyn-tuhá látka.

Autor a spoluautor 50 článků v impaktovaných časopisech, 10 článků v recenzovaných časopisech, 5 patentů, 10 užitných vzorů, 3 kapitol ve třech knihách a 150 příspěvků na konferencích.

H–index 15, počet citací na Web of Science 602.

Řešitel, spoluřešitel a člen týmu 25 projektů v oboru energetika, teplárenství a nakládání s biomasou a odpady.

Tohoto experta se můžete ptát na následující témata: