WASTen

Právní vztahy v oblastech nakládání s odpady, vodního hospodářství a ekologických zátěží

  • Vodní hospodářství se specializací na čištění odpadních vod a hydrometrii.
  • Ochrana přírody se specializací na ochranu vod, odpady a ekologické zátěže.

Naši experti kteří se věnují tomuto tématu:

Vzorové odpovědi našich expertů k tomuto tématu:

Je povinen úředník ve správním řízení respektovat znalecký posudek, dodaný jedním z účastníků tohoto řízení pro prosazení svých zájmů?

Jeho povinností to není, ale pokud posudek odmítne, či odmítne jeho část, je povinen takový postup kvalitně zdůvodnit. V opačném případě nekoná ve smyslu/duchu správního řádu.

Má soudní znalec právo se vyjadřovat nejen k „technickým“ aspektům sporného problému, ale i k právní kvalifikaci?

Zákon o znalcích a tlumočnících o tomto problému nehovoří. Z toho plyne, že je věcí správního orgánu či soudu, aby věc sám zvážil a takový posudek jako nepatřičný, či některou jeho část, odmítl, tedy pro své rozhodování nepoužil. Oddělit technické aspekty a jejich začlenění do právního řádu je však někdy, například u odpadů, prakticky nemožné.

Má prvoinstanční vodohospodářský orgán, obvykle odbor životního prostředí pověřeného městského úřadu (přenesená působnost), povinnost odborně vstupovat do tvorby kanalizačního řádu veřejné kanalizace.

Ano, takovou povinnost má, protože je tím správním orgánem, který tento řád (obvykle jako přílohu k povolení vypouštění odpadních vod do vodoteče) schvaluje a nelze podrobnosti KŘ nechat jen na provozovateli kanalizačního systému. Bohužel se toto velmi často neděje.