WASTen

Financování investic v oblasti odpadového hospodářství

Ekonomické vyhodnocení investic, studie proveditelnosti, CBA analýza, dotační podpora projektů odpadového hospodářství.

Naši experti kteří se věnují tomuto tématu:

Vzorové odpovědi našich expertů k tomuto tématu:

Existují metody na vyhodnocení efektivity investic do veřejně prospěšných projektů, které nemají velké finanční výnosy, ale přinášejí významný společenský prospěch?

Veřejně prospěšné projekty je možné vyhodnotit metodou CBA (Cost Benefit Analysis – Analýza nákladů a přínosů), která se používá v případech, kdy potřebujeme zohlednit širší společenský prospěch projektu a musíme vyhodnotit nefinanční přínosy projektu. Metoda CBA se používá obvykle pro hodnocení efektivity projektů do životního prostředí, vědy a výzkumu nebo do vzdělávání.

Podstatou metody je vyhodnocení společenských dopadů projektu, např. dopadů na životní prostředí nebo sociálních dopadů. Socioekonomické dopady se převedou do finančního vyjádření a potom je možné pro hodnocení investice použít standardní metody finanční analýzy – čistou současnou hodnotu a vnitřní výnosové procento. Klíčovým krokem pro přesné vyhodnocení efektivity investice je správné finanční vyjádření každého socioekonomického dopadu, které může být subjektivní.

Může získat investor dotační podporu na projekt termické depolymerizace a jaká je maximální výše podpory?

Dotační podpora na projekt termické depolymerizace komunálního odpadu je možná z OP Životní prostředí, prioritní osa 3, specifická cíl 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.

Podpora termické depolymerizace průmyslového odpadu je možná z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Nízkouhlíkové technologie.

V obou případech je podpora poskytována ve výši max. 45% způsobilých výdajů pro malý podnik, 35% pro střední podnik a 25% pro velký podnik. Podpořený projekt musí být realizován mimo Prahu a příjemce podpory nesmí mít předmět činnosti v energetice (výroba a distribuce energie).

Je možné využít úvěr od ČMZRB, a.s. na nákup technologie na energetické využití odpadů?

Malý a střední podnik může při pořízení technologie na energetické využití odpadů využít zvýhodněný bezúročný úvěr od ČMZRB, a.s. v rámci programu Expanze. Výše úvěru je 45% způsobilých výdajů na technologii a je omezena částkou 45 mil. Kč na 1 projekt. Splatnost úvěru může být až 10 let. Projekt musí být realizován mimo Prahu.