Odpady – Suroviny – Energie. Nekonečné možnosti… Centrum expertů

WASTen Centrum expertů

Váš kompas v moři odpadů…

Charakteristika

Centrum expertů je konzultační systém klastru WASTen, z.s. v oblasti odpadového hospodářství.

Špičkoví experti klastru Vám poskytnou své znalosti a cenné rady v oblasti oběhového hospodářství, materiálového i energetického využití odpadů.

Naleznete zde:
Špičkové know how, zahraniční zkušenosti, výsledky moderního výzkumu…

Získáte přehled o:
Ověřených a bezpečných technologiích, moderních trendech využití odpadů, levných a dostupných možnostech financování investic

Popis služeb

Online konzultace
Konzultace a řešení jednoduchých, jasně definovaných problémů je možné prostřednictvím online konzultace přes rozhraní systému Centra expertů. Online konzultace je zdarma.

Osobní konzultace
Složitější nebo specifické problémy je možné řešit osobní konzultací s expertem klastru. Prostřednictvím rozhraní Centra expertů je možné dohodnout osobní konzultaci, která již může být zpoplatněna. Cena za osobní konzultaci závisí na dohodě s expertem klastru.

Studie a analýzy
Špičkoví experti klastru vypracují odborné studie a analýzy týkající se odpadové problematiky nebo Vám v tomto směru poskytnou své poradenství.

Měření, testování a ověřování
Zpracování vzorků, zakázkové měření, testování, pronájem specializovaného měření v oblasti odpadového hospodářství. To vše na nejvyšší odborné úrovni.

Smluvní výzkum
Provedení odborného výzkumu a vypracování souhrnné výzkumné zprávy. Souhrnnou výzkumnou zprávou se rozumí zpráva pro objednavatele výzkumu, která shrnuje výsledky řešení „projektu“.

Vzorové odpovědi našich expertů

Pro více vzorových odpovědí klikněte prosím zde

V jakých státech se čistírenské kaly dominantně termicky využívají?
Energetika a energetické využití odpadů

Holandsko, Švýcarsko, Německo, Rakousko a Slovinsko.

Může získat investor dotační podporu na projekt termické depolymerizace a jaká je maximální výše podpory?
Financování investic v oblasti odpadového hospodářství

Dotační podpora na projekt termické depolymerizace komunálního odpadu je možná z OP Životní prostředí, prioritní osa 3, specifická cíl 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.

Podpora termické depolymerizace průmyslového odpadu je možná z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Nízkouhlíkové technologie.

V obou případech je podpora poskytována ve výši max. 45% způsobilých výdajů pro malý podnik, 35% pro střední podnik a 25% pro velký podnik. Podpořený projekt musí být realizován mimo Prahu a příjemce podpory nesmí mít předmět činnosti v energetice (výroba a distribuce energie).

Lze na základě měření doporučit nápravná opatření na kontaminované lokalitě?
Inovativní sanační technologie a environmentální analýza

Ano, na základě rozložení koncentrací kontaminantů ve sledovaných matricích životního prostředí, posouzení expozičních scénářů a legislativních limitů lze zodpovědět, zda pobyt na dané lokalitě nebo určitý způsob využití lokality ohrožuje zdraví obyvatel a navrhnout nápravná opatření.