Odpady – Suroviny – Energie. Nekonečné možnosti… Centrum expertů

WASTen Centrum expertů

Váš kompas v moři odpadů…

Charakteristika

Centrum expertů je konzultační systém klastru WASTen, z.s. v oblasti odpadového hospodářství.

Špičkoví experti klastru Vám poskytnou své znalosti a cenné rady v oblasti oběhového hospodářství, materiálového i energetického využití odpadů.

Naleznete zde:
Špičkové know how, zahraniční zkušenosti, výsledky moderního výzkumu…

Získáte přehled o:
Ověřených a bezpečných technologiích, moderních trendech využití odpadů, levných a dostupných možnostech financování investic

Popis služeb

Online konzultace
Konzultace a řešení jednoduchých, jasně definovaných problémů je možné prostřednictvím online konzultace přes rozhraní systému Centra expertů. Online konzultace je zdarma.

Osobní konzultace
Složitější nebo specifické problémy je možné řešit osobní konzultací s expertem klastru. Prostřednictvím rozhraní Centra expertů je možné dohodnout osobní konzultaci, která již může být zpoplatněna. Cena za osobní konzultaci závisí na dohodě s expertem klastru.

Studie a analýzy
Špičkoví experti klastru vypracují odborné studie a analýzy týkající se odpadové problematiky nebo Vám v tomto směru poskytnou své poradenství.

Měření, testování a ověřování
Zpracování vzorků, zakázkové měření, testování, pronájem specializovaného měření v oblasti odpadového hospodářství. To vše na nejvyšší odborné úrovni.

Smluvní výzkum
Provedení odborného výzkumu a vypracování souhrnné výzkumné zprávy. Souhrnnou výzkumnou zprávou se rozumí zpráva pro objednavatele výzkumu, která shrnuje výsledky řešení „projektu“.

Vzorové odpovědi našich expertů

Pro více vzorových odpovědí klikněte prosím zde

Existují metody na vyhodnocení efektivity investic do veřejně prospěšných projektů, které nemají velké finanční výnosy, ale přin
Financování investic v oblasti odpadového hospodářství

Veřejně prospěšné projekty je možné vyhodnotit metodou CBA (Cost Benefit Analysis – Analýza nákladů a přínosů), která se používá v případech, kdy potřebujeme zohlednit širší společenský prospěch projektu a musíme vyhodnotit nefinanční přínosy projektu. Metoda CBA se používá obvykle pro hodnocení efektivity projektů do životního prostředí, vědy a výzkumu nebo do vzdělávání.

Podstatou metody je vyhodnocení společenských dopadů projektu, např. dopadů na životní prostředí nebo sociálních dopadů. Socioekonomické dopady se převedou do finančního vyjádření a potom je možné pro hodnocení investice použít standardní metody finanční analýzy – čistou současnou hodnotu a vnitřní výnosové procento. Klíčovým krokem pro přesné vyhodnocení efektivity investice je správné finanční vyjádření každého socioekonomického dopadu, které může být subjektivní.

Patří depolymerace do oblasti termických rozkladů?
Termický rozklad a termická depolymerizace materiálů

Ano, depolymerizace je jednou z oblastí termického rozkladu, v tomto případě polymerů, kde působíme teplem bez přístupu kyslíku na polymer, až dosáhneme meze jeho termické stability a nastane proces depolymerizace. Dlouhý řetězec lineární, rozvětvený, anebo zasíťovaný se vlivem tepla začíná rozpadat za vzniku monomerů. Důsledkem rozpadu vznikají dvě nově získané frakce pevná a aerosolová. Z aerosolové frakce se pak na speciálním zařízení odděluje kapalný podíl a zbývá čistý procesní plyn.

Lze LCA použít pro komunikaci se zákazníky či pro marketing?
Posuzování životního cyklu

Ano, výstupy z LCA se často používají pro reporting, například dle standardu GRI, pro vypracování zpráv třetí strany, EPD. Je to vhodný nástroj podpory konkurenceschopnosti. Řada podniků LCA či EPD používají jako podmínku volby dodavatele.